Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / ас. Гергана Илиева Христова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на ас. Гергана Илиева Христова, докторант на самостоятелна подготовка на тема „Вариативен модел за обучение по геометрия на 9-10 годишни ученици“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…(Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии).

Председател на научното жури: проф. д-р Здравко Вутов Лалчев – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: