Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Анна Валериева Плачкова, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, ет. 3, зала 63

Публична защита на дисертационен труд на редовен докторант Анна Валериева Плачкова на тема „Потенциал на Еворпейския съюз за демократизация на страните, кандидатстващи за членство в него – натрупан опит и перспективи”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 3.3 Политически науки (Eвропеистика – социално-икономически аспекти на разширяването на ЕС)

Председател на научното жури: доц. д-р Даниел Михайлов Смилов

Автореферат

Рецензии:

Становища: