Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Анна Сергеевна Баранова, Факултет по славянски филологии

Зала 2 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Националнокултурната специфика на конотациите в превода от руски на български език” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен руски език – лингвокултурология). Докторант в задочна форма на обучение към Катедра по руски език.

 

Научен ръководител: доц. д-р Илиана Михайлова Владова

Председател на научното жури: доц. д-р Силвия Атанасова Петкова – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: