Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Александра Евгениева Айтова, Юридически факултет

Нова конферентна зала, Ректорат

 

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /История на българската държава и право"/ от Александра Евгениева Айтова.

Тема на дисертацията: "Основни права и свободи на гражданите според Търновската конституция /1879-1912/".

Председател на научното жури: доц.д-р Янаки Стоилов

Автореферат

Рецензии:

Становища: