Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2016/2017 г. / Защитили за уч. 2016/2017 г. / Петър Петков Колев, Департамент по спорт

Ректорат, зала № 2

Защита на докторат на тема: "Спортно-педагогически аспекти при развитието на координационните способности на 13-15-годишни волейболисти" за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт - волейбол) на докторанта на самостоятелна подготовка Петър Петков Колев.

Научен ръководител: доц. д-р Георги Божилов

Председател на научното жури: доц. д-р Георги Игнатов

Автореферат

Рецензии:

Становища: