Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2016/2017 г. / Защитили за уч. 2016/2017 г. / Емил Кирилов Гаджалов, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

 

Защита на дисертация на Емил Кирилов Гаджалов, задочен докторант на тема: „Мъдър или неразумен - житейска дилема и парадокси. Екзегетическо изследване на проблематиката в книгата Еклисиаст” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: проф. дбн Емил Трайчев

 

Автореферат

 

Рецензии:


Становища: