Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2016/2017 г. / Защитили за уч. 2016/2017 г. / Емануела Иванова Иванова, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на Емануела Иванова Иванова, редовен докторант на тема: "Възкресението на Иисус Христос – начало на възкресението на мъртвите според Първото послание на св. апостол Павел до коринтяни – 15 гл." за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: доц. д-р Екатерина Дамянова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: