Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2016/2017 г. / Защитили за уч. 2016/2017 г. / Димитър Асенов Ганев, Философски факултет

зала № 305, бл. 4, Философски факултет

Публична защита на дисертационен труд на Димитър Асенов Ганев, за присъждане на научна и образователна степен „доктор”, професионално направление: 3.3. Политически науки, на тема Политически и институционални фактори в процеса на изготвяне и приемане на българската Конституция (1990-1991)

Автореферат

Рецензии

Становища