Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Явор Петков Петков, Факултет по класически и нови филологии

Заседателна зала № 1 на СУ, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Явор Петков Петков на тема: “Краят на културната принадлежност в квебекския мигрантски роман” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология (Франкофонски литератури).

 

Председател на Научното жури: проф. дфн Дина Савова Манчева (СУ)

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: