Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Яна Цветанова Митева, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Защита на дисертация на тема: „Познание и убеждение във философията на Дейвид Хюм” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (Философия на Новото време). Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Димитър Ангелов Денков

Автореферат

Рецензии:

Становища: