Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Вера Маринова Любенова, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Защита на дисертация на тема: „Селарс и митът за даденото” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (Съвременна философия). Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн Стилиян Йотов Йотов

Автореферат

Рецензии:

Становища: