Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Венцислава Христова Стоянова, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Венцислава Христова Стоянова, редовен докторант на тема “Формообразуване и приложение на декоративно-абстрактните художествени форми в обучението по изобразително изкуство“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително изкуство)

Председател на научното жури: проф. д-р Лучия Малинова Ангелова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: