Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Венцислав Лазаров Стоев, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Защита на дисертация на тема: „Тревожност, страх и справяне в денталната практика” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научно направление 3.2 Психология (Клинична психология). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Ваня Лукова Матанова

Автореферат

Рецензии:

Становища: