Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Васил Крумов Петров, Юридически факелтет

Огледална зала, Ректорат

Защита на дисертационен труд от Васил Крумов Петров, задочен докторант по професионално направление 3.6 Право /Административно право и административен процес /, за придобиване на образователната и научна степен "доктор".

Тема на дисертацията: " Общият административен акт"

Председател на научното жури: проф. д-р Димитър Костов

Автореферат:

Рецензии:

Становища: