Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Васил Георгиев Тенекеджиев, Исторически факултет

Аудитория № 41А, Южно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Богослужебни съоръжения в интериора на църквите в диоцез Тракия, ІV–VІ в. за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по специалност Археология (Антична археология - Късна античност) в професионално направление 2.2 История и археология. Задочен докторант. Отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Милияна Каймакамова

 

Автореферат

Рецензии

Становища: