Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Васил Атанасов Вачков, Физически факултет

Заседателна зала (А415), Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Васил Атанасов Вачков за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Радиофизика и физическа електроника
Тема: Плазмени излъчващи структури на 2.45 GHz

Председател на научното жури: доц. д-р Пламен Илиев Данков

 

Материали:

Рецензии:

Становища: