Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Вълчан Тончев Вълчанов, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на дисертация на Вълчан Тончев Вълчанов, докторант на самостоятелна подготовка на тема: "Понятието „суета“ в „Мисли“ на Блез Паскал (богословско-филологически анализ и измерения)" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Христов

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: