Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Уон Джонг Сук, Факултет по класически и нови филологии

Зала 111 на ЦИЕК, бул. Тодор Александров № 79

 

Защита на докторска дисертация на Уон Джонг Сук на тема: „Образът на корейската жена в устното народно творчество“ по професионално направление 2.1. Филология (Корейска литература и култура).

Председател на научното жури: Проф. д-р Светла Къртева

 

Материали:

 

Рецензии:

 

Становища: