Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Тодор Пламенов Чолаков, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

 

Защита на докторска дисертация на Тодор Пламенов Чолаков на тема „Автоматизиране на анализа и обработката на програмен код” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика – Софтуерни технологии). Докторант редовна форма на обучение.

 

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Биров

Председател на научното жури: доц. д-р Минко Марков

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: