Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Теменужка Борисова Зафирова-Малчева, Факултет по математика и информатика

Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Защита на докторска дисертация на Теменужка Борисова Зафирова-Малчева на тема „Специализирана софтуерна среда за компютърно обучение на деца с церебрална парализа” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика). Докторант на самостоятелна подготовка.

 

Научен ръководител: доц. д-р Павел Бойчев

Председател на научното жури: проф. д-р Красен Стефанов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: