Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Татяна Върбанова Пешкова, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Татяна Върбанова Пешкова на тема „Взаимодействие на прости йони във водни разтвори с течни междуфазови граници: адсорбция и електрични свойства” по професионално направление 4.2. Химически науки (Физикохимия). Редовен докторант.

Научен ръководител: проф. д-р Румен Цветанов Цеков

Научен консултант: гл. ас. д-р Радомир Славчов

Председател на научното жури: доц. дхн Константин Тодоров Балашев

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107