Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Таца Атанас Ванчева, Биологически факултет

Заседателната зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Таца Атанас Ванчева на тема „Фитопатогенни бактерии от род Xanthomonas по Capsicum annum”, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология), редовен докторант, отчислена с право на защита по направление.

 

Научни ръководители: проф. д-р Пенка Мончева; проф. дсн Невена Богацевска
Председател на научното жури: проф. д-р Венета Грудева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: