Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Слава Данчова Янакиева, Философски факултет

Ректорат, Зала №1

Публична защита на СЛАВА ДАНЧОВА ЯНАКИЕВА, докторантка на самостоятелна подготовка към катедра “История и теория на културата”, Философски факултет, по професионално направление 3.1. Социология, антропология науки за културата (Теория на религиите. Визуални изкуства и медии), отчислена с право на защита, на дисертация със заглавие “ Топики на сакралното в кинематографията”.

Автореферат

Председател на научното жури: проф. д-р Александров Динов Кьосев

Рецензии:

Становища: