Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Симеон Ефимов Гройсман, Юридически факултет

Конферетната зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на Симеон Ефимов Гройсман, докторант на самостоятелна подготовка за придобиване на образователна и квалификационна степен "доктор", професионално направление 3.6 Право (Обща теория на правото).

Тема на дисертацията: Морал и юридическа валидност според съвременния правен позитивизъм

Председател на научното жури: доц. д-р Янаки Стоилов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: