Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Румяна Любомирова Благоева, Факултет по класически и нови филологии

Заседателна зала № 1 на СУ, Ректорат .

Защита на докторска дисертация на Румяна Благоева на тема: „Свързващи думи и изрази в писмения български-английски междинен език на ниво напреднали – контрастивно корпусно изследване”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление по научна специалност 2.1. Филология (Германски езици - английски език)

 

Председател на Научното жури: проф. д-р Мария Георгиева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Проф. дпн Лиляна Грозданова

Проф. д-р Мария Георгиева

 

Становища:

Доц. д-р Христо Стаменов

Доц. д-р Цветомира Венкова

Доц. д-р Светлана Димитрова - Гюзелева