Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Румен Петров Недков, Геолого-географски факултет

Конферентна зала, СУ “Св. Климент Охридски” - Ректорат

 

Защита на докторската дисертация на Румен Петров Недков (свободна докторантура) на тема „Системен анализ на хоризонталната мрежа от административно-теритриални единици в България“ за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. НЗ (Икономическа и социална география).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Георги Бърдаров

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: