Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Ростислав Петров Давидов, Философски факултет

София 1113 бул. “Цариградско шосе” № 125, блок 4, етаж 1, конферентна зала "Яйцето"

Защита на дисертация на тема: “Виртуалната реторика в неправителствени организации в България (2001-2015)“ за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Реторика във виртуалната среда). Редовен докторант отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн Оля Борисова Харизанова

Автореферат

Рецензии:

Становища: