Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Росен Милчев Русев, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на дисертация на Росен Милчев Русев, редовен докторант на тема: "Движение и енергия в дебата за вечността на света между Йоан Филопон и Прокъл" за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: проф. дфн Олег Георгиев

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: