Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Райна Валентинова Деницова, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема „Съвременният приказен супергерой и неговият модерен читател” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1- Филология /Фолклористика - културна антропология/. Докторант на самостоятелна подготовка.

 

Научен ръководител: проф. дфн Милена Георгиева Кирова

Председател на научното жури: доц. дфн Николай Георгиев Папучиев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: