Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Радостина Диянова Петрова, Факултет по славянски филологии

 

 

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Литературният живот на междувоенна Полша в мемоарната литература" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология, Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (Полска литература). Редовна докторантка.

 

Научен ръководител: проф. д-р Калина Бахнева Бахнева

Председател на научното жури: доц. дфн Николай Георгиев Папучиев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: