Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Радослава Марио Стефанова, Философски факултет

бул.”Цариградско шосе” № 125, Блок 1, етаж 4, ауд. 45 ”Тодор Боров”

Защита на дисертация на тема „Електронните ресурси с отдалечен достъп и националната библиография” на Радослава Марио Стефанова, докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография)

Председател на научното жури: проф. дфн Оля Борисова Харизанова

Автореферат

Рецензенти:

Становища :