Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Радослав Стефанов Спасов, Факултет по славянски филологии

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема ”Българското историческо и културно пространство /визуализация на обучението по български език като чужд/” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1- Филология /Български език – Приложна лингвистика/. Докторант на самостоятелна подготовка.

 

Научен ръководител: проф. д-р Елена Любомирова Хаджиева-Меродийска

Председател на научното жури: проф. д-р Радка Василева Влахова-Руйкова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: