Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Пламен Весков Петков, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Пламен Весков Петков на тема: “Взаимодействия и двумерно налягане при монослоеве от заредени колоидни частици върху течна повърхностпо професионално направление 4.2. Химически науки (Теоретична химия - Макрокинетика). Редовен докторант.

Научни ръководители: акад. проф. дфзн Петър Атанасов Кралчевски и чл. кор. проф. дмн Красимир Димитров Данов

Председател на научното жури: проф. д-р Славка Стоянова Чолакова

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107