Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Петя Светославова Пешева, Философски факултет

Публична защита на Петя Светославова Пешева, редовна докторантка към катедра “История и теория на културата”, Философски факултет, по професионално направление 3.1. Социология, антропология науки за културата (Теория и история на културата. Градска антропология), отчислена с право на защита, на дисертация със заглавие “Нови артистични практики, алтернативни градски пространства. Адаптиране на индустриално наследство от независимата артистична сцена в контекста на кандидатурата на гр. София за Европейска столица на културата 2019 г.”.

Председател на научното жури: доц. д-р Георги Александров Вълчев

Автореферат

Рецензии:

Становища: