Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Николина Николаева Нечаева, Факултет по славянски филологии

Зала № 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Деминутивите в съвременната руска реч (функционално-прагматичен аспект)за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1 Филология /Славянски езици-Съвремененруски език-прагматика/. Задочна докторантка.

 

Научен ръководител: доц. д-р Силвия Атанасова Петкова

Председател на научното жури: проф. д-р Милена Борисова Попова – ФКНФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: