Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Николина Красимирова Кирилова, Факултет по класически и нови филологии

Зала 111 на ЦИЕК, бул. Тодор Александров № 79

 

Защита на докторска дисертация на Николина Красимирова Кирилова на тема: „Традиционни символи в съвременната корейска култура на развлеченията“ по професионално направление 2.1. Филология (Корейска литература).

Председател на научното жури: Проф. д-р Светла Къртева

Материали:

Рецензии:

Становища: