Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Николай Николаев Велев, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Защита на дисертация на тема: „Лукач и Хегел. Отчуждение и социална онтология” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (Философия на Новото време – XIX век). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Димитър Ангелов Денков.

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: