Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Никола Кръстев Кръстев, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема Същност и универсални характеристики на името и глагола” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1- Филология / Общо и сравнително езикознание/. Докторант на самостоятелна подготовка.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Биляна Михайлова Иванова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: