Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Невена Руменова Георгиева, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Публична защита на дисертационен труд на Невена Руменова Георгиева, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Тема на дисертацията: „Етически и социални проблеми на изкуствения интелект”.

Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Георгиев Иванов

 

Рецензии:

Становища: