Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Наталия Георгиева Иванова, Юридически факултет

Читалня на библиотеката на ЮФ

Защита на дисертационен труд на тема "Престъпления против правосъдието в Република България" от Наталия Георгиева Иванова, докторант на самостоятелна подготовка ,за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.6 "Право" /Наказателно Право/ .

Председател на научното жури: проф. д-р Пламен Панайотов

Автореферат:

Рецензии:

Становища: