Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Найден Цеков Николов, Философски факултет

21 аудитория, Ректорат

Защита на дисертация на тема: „Идеята за социална онтология и принципът на релевантността” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология /Социална психология/ Редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Председател на научното жури: проф. д.пс.н. Людмил Георгиев

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: