Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Милена Георгиева Стойкова, Исторически факултет

Зала № 1, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Милена Георгиева Стойкова на тема: "Николо Макиавели за историята и управлението на обществото" за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност "Средновековна обща история" в професионално направление 2.2. История и археология. Докторантка на самостоятелна подготовка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Ивайла Попова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: