Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Мила Николаева Манева, Философски факултет

Зала № 2, Ректорат

Защита на дисертация на тема: „Анимизмът в японската духовна традиция (философски анализ)” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (Източна философия). Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. дфн Александър Викторов Федотов.


Рецензии:

 

Становища: