Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Михаил Истатков Михайлов, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

Защита на дисертационния труд на докторант на самостоятелна подготовка Михаил Истатков Михайлов, на тема: „Фактори за динамиката на лихвените проценти по кредитите и лихвените спредове на банките в България ” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по 3.8 Икономика (Политическа икономия).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Мариела Ненова

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии

 

Становища