Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Михаела Божидарова Рачева, Факултет по начална и предучилищна педагогика

зала № 213 на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Михаела Божидарова Рачева, редовен докторант на тема “Медийната грамотност на 6-7-годишните деца в процеса на педагогическо взаимодействие в подготвителна група/клас“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Предучилищна педагогика)

Председател на научното жури: проф. д-р Радослав Иванов Пенев – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: