Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Мария Николаева Караиванова, Философски факултет

Зала № 63, Ректорат

Защита на дисертация на тема: “Ценностни ориентации, отношение към собствения Аз и очаквания за бъдещето при младите хора.” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Диференциална психология) с обучение на английски език. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д.пс. н. Соня Методиева Карабельова.

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: