Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Мария Михайлова Горинова, Факултет по педагогика

Зала 2, Ректорат

Защита на докторската дисертация на Мария Михайлова Горинова на тема „Консултиране в група на жени, жертви на домашно насилие” по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Консултиране в клиничната социална работа). Задочен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Вася Делибалтова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: