Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Любослава Владимирова Костова, Философски факултет

Зала №1, Ректорат

Защита на дисертация на тема: „Морален избор и дилеми при провеждането на дородова генетична селекция“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.3. Философия (Етика – Социални изследвания на пола) на Любослава Владимирова Костова, редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц.д-р Валентина Георгиева Кънева

Автореферат

Рецензии:

Становища: