Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Любомир Петров Джерахов, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Любомир Петров Джерахов на тема „Сребърни наночастици и нанокомпозитни филми на тяхна основа с нови аналитични приложения” по професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия). Редовен докторант.

Научни ръководители: проф. д-р Ирина Богданова Караджова и доц. д-р Пенка Василева Цанова

Председател на научното жури: чл. кор. проф. дхн Димитър Любомиров Цалев

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107