Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Кристиян Исакофф, Философски факултет

Зала 63 – Философски факултет, Ректорат

Защита на докторска дисертация на Кристиян Исакофф, задочен докторант, отчислен с право на защита, по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език). Дисертация на тема „Влиянието на етическите въпроси върху информационните технологии“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор”,

Председател на научното жури: проф. д-р Недялка Игнатова Видева

Автореферат

Рецензии

Становища